Съобщение за успешно изпълнен проект по ОП „Добро управление“

На 21.12.2019 г. приключи проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна [...]