Дигитално здраве

Проектът ще демонстрира възможностите за навлизане и прилагане на иновативни решения и реализиране на дигитална трансформация в здравеопазването чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в процеса на работата.
euopdu

Проектът за дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация, е продължение и надгражда реализирания проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“. Чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики, проектът ще инициира дискусия и ще повиши познанието и разбирането за иновативен и перспективен подход, прилаган в здравния сектор, а именно “дигиталното здраве”.

Проектът ще демонстрира възможностите за навлизане и прилагане на иновативни решения и реализиране на дигитална трансформация в здравеопазването чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в процеса на работата.

Дигиталното здраве е бързо развиваща се област, в която голяма част от дейността в здравния сектор е обвързана с различни цифрови устройства и дигитални технологии, позиционирайки пациентската общност като активен участник в процеса и двигател на иновациите, като цяло. Тъй като развитието на дигитално здраве, фокусирано върху пациента и неговите живот, здраве и нужди, е и стратегически приоритет, е необходимо разработване на цялостната стратегия за дигитално здраве. Плановете за развитие и приложение на дигиталните решения в здравеопазването трябва да включват перспективата на и за пациентите в това начинание, оформяйки бъдещата пациент-центрична здравна услуга.

Предвидените по проекта дейности ще повишат информираността и ще насърчат гражданите, неправителствения сектор и бизнеса да се включват чрез активна позиция в определяне на политиките в здравеопазването на основата на партньорски подходи. Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания и анализи в рамките на проекта ще представляват инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития

Отминали събития

Публикации по темата

Доклад „Дигитално здраве и електронно здравеопазване – анализ на пейзажа на европейско и местно ниво: добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика“

Oбзорен аналитичен документ, систематизиращ събраната информация за концепцията за дигитално здраве и съвременната дигитална революция в сектора, различните аспекти на приложение на този [...]

Онлайн анкета

Ниво на познание и здравна грамотност с фокус „дигитално здраве“

Проучването (анкетата) се провежда в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017- „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването““, изпълняван от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg.

Проучването се провежда под формата на анонимна онлайн анкета и съдържа общо 31 въпроса. Отговорът на въпросите (основно с предварително вписани опции за избор) отнема приблизително 25 минути. Ще се радваме и ще е от полза чрез участието Ви да изразите позицията и нагласата си по темата дигитално здраве!

Start typing and press Enter to search

Share This

Споделете

Споделете този материал с хората, които са важни за Вас