Дигитално здраве

Проектът ще демонстрира възможностите за навлизане и прилагане на иновативни решения и реализиране на дигитална трансформация в здравеопазването чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в процеса на работата.
euopdu

Проектът за дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация, е продължение и надгражда реализирания проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“. Чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики, проектът ще инициира дискусия и ще повиши познанието и разбирането за иновативен и перспективен подход, прилаган в здравния сектор, а именно “дигиталното здраве”.

Проектът ще демонстрира възможностите за навлизане и прилагане на иновативни решения и реализиране на дигитална трансформация в здравеопазването чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в процеса на работата.

Дигиталното здраве е бързо развиваща се област, в която голяма част от дейността в здравния сектор е обвързана с различни цифрови устройства и дигитални технологии, позиционирайки пациентската общност като активен участник в процеса и двигател на иновациите, като цяло. Тъй като развитието на дигитално здраве, фокусирано върху пациента и неговите живот, здраве и нужди, е и стратегически приоритет, е необходимо разработване на цялостната стратегия за дигитално здраве. Плановете за развитие и приложение на дигиталните решения в здравеопазването трябва да включват перспективата на и за пациентите в това начинание, оформяйки бъдещата пациент-центрична здравна услуга.

Предвидените по проекта дейности ще повишат информираността и ще насърчат гражданите, неправителствения сектор и бизнеса да се включват чрез активна позиция в определяне на политиките в здравеопазването на основата на партньорски подходи. Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания и анализи в рамките на проекта ще представляват инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития

Отминали събития

Публикации по темата

Български иновации в здравните дигитални и интелигентни технологии

Диагностика на институционалната инертност Здравеопазването е едновременно икономическа, социална, образователна и юридическа система, която в идеалния си замисъл би трябвало да харчи средства, [...]

България стъпва официално в ерата на геномната медицина с инициативата „Геномът на България“

България стъпва официално в ерата на геномната медицина с инициативата „Геномът на България“ С перспектива за подобряване на превенцията и персонализирания подход в диагнностиката и терапията на [...]

Ukraine Personalized Medicine – 2023

Днес бихме желали да споделим с нашата общественост вълнуваща новина относно д-р Димитър Георгиев и неговото участие в престижната конференция Ukraine Personalized Medicine – 2023, която се [...]

БАПЕМЕД и Astea Solutions повеждат България към световната здравна иновация с HIMSS

През последните месеци Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и Astea в тясно партньорство с HIMSS Global работят по създаването на местна HIMSS общност в България, която да [...]

Какво е дигитално здраве и как то променя грижата за индивидите/пациентите?

Дигиталните технологии променят съществено начина, по който здравните системи предоставят ефективна грижа за пациентите. Няма процес в здравеопазването, който да не може да бъде подобрен чрез [...]

Доклад „България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?“

Докладът има за цел представи обширен обзор и задълбочен анализ на ситуацията в България по темата дигитално здраве - контекст, участници, инициативи, политики и стратегии.

Доклад „Мястото и ролята на пациента в здравеопазването – Как чрез дигиталното здраве от пасивен приемник на грижи, пациентът се превръща в активен участник в процеса на здравеопазване“

Oбзорен аналитичен документ, систематизиращ събраната информация за концепцията за дигитално здраве и съвременната дигитална революция в сектора, различните аспекти на приложение на този [...]

Доклад „Дигитално здраве и електронно здравеопазване – анализ на пейзажа на европейско и местно ниво: добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика“

Oбзорен аналитичен документ, систематизиращ събраната информация за концепцията за дигитално здраве и съвременната дигитална революция в сектора, различните аспекти на приложение на този [...]

Онлайн анкета

Ниво на познание и здравна грамотност с фокус „дигитално здраве“

Проучването (анкетата) се провежда в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017- „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването““, изпълняван от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg.

Проучването се провежда под формата на анонимна онлайн анкета и съдържа общо 31 въпроса. Отговорът на въпросите (основно с предварително вписани опции за избор) отнема приблизително 25 минути. Ще се радваме и ще е от полза чрез участието Ви да изразите позицията и нагласата си по темата дигитално здраве!

Start typing and press Enter to search