Фонд Активни граждани България

Проектът „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 597,60 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ е стартиране на процес на реализиране на изготвен чрез активно гражданско участие Документ - "Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването", фокусиран върху промяна на политиките в здравеопазването и поставящ пациента в центъра на здравната система. Проектът ще повиши осведомеността и културата на гражданите и ще ги подготви за участие в промените на политиките в здравеопазването.
active-citizens-fund

Съобщение за подписан договор за целево безвъзмездно финансиране по Фонд Активни граждани България

На 08.01.2021 г. между Фондация „Институт отворено общество – България“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) – Бенефициент, е подписан договор № 8/ 04.01.2021 г. за целево безвъзмездно финансиране.

Проект ACF/ 640 на тема „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ е одобрен за изпълнение в рамките на Схема за финансиране на малки инициативи (тематични приоритети 1, 2 и 5, администрирани от Институт Отворено общество – София), Тематичен приоритет № 1: Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост.

Политиките в здравеопазването касаят цялото общество. Всеки гражданин в определен момент от живота си става или пациент или близък на пациент. Проектът ще стартира процеса на реализиране на изготвен чрез активно гражданско участие Документ – „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, целящ промяна на политиките в здравеопазването и поставящ пациента в центъра на здравната система. В рамките на проекта, основната препоръка от Документа, която ще бъде изпълнена, е „Образование и обучение“, включваща: 1) овластяване на обществото чрез повишаване на познанията за възможностите от прилагането на персонализираната медицина, както и чрез гарантиране на възможност за пряко участие на всички заинтересовани лица при взимане на решения и разработване на стратегии и политики в здравеопазването; 2) организиране на широка информационна кампания по темата; 3) публикуване на актуална информация за персонализираната медицина и COVID-19, подходяща както за специалисти от сферата, така и за широката публика – пациенти и граждани. Проектът ще допринесе за борбата с дезинформацията, свързана с COVID- 19. Ще повиши осведомеността и културата на гражданите и ще ги подготви за участие в промените на политиките в здравеопазването. Това няма как да бъде реализирано без две основни целеви групи – медиите и медицинския персонал, които ще спомогнат за реализиране на целите на проекта и прилагането на достиженията на персонализираната и прецизна медицина в здравната ни система, като я направят разбираема и достъпна.

За постигане на гореописаните цели, в рамките на проекта ще бъде проведена Информационна кампания: „Що е то: Персонализирана медицина? – Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“ Чрез информационната кампания ще се популяризира концепцията за персонализирана медицина (прецизиране на лечението или определяне на предразположението към заболяване, чрез извършване на молекулярно-диагностично изследване, с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред обществото, медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности.

В допълнение, с цел овластяване на обществото, ще се организират обучения на граждани за ролята им в съвременната персонализирана медицина като „Защитници на здравето“. Защитниците на здравето или т. нар. пациентски застъпници играят ролята на посредници между пациентите, техните семейства и представителите на здравните институции. Те дават гласност на проблемите в здравната система и търсят възможности за решения, като информират: обществеността, политиците, правните специалисти, доставчиците на здравни грижи. Дейността ще стартира с информиране на обществото за ролята на пациентските застъпници като неразделна част от персонализираната медицина и с провеждане на двудневно училище за обучение на „Защитници на здравето“, където граждани ще бъдат обучени за дейности и добри практики, свързани с пациентско застъпничество.

Срокът за изпълнение на проекта  е 9 месеца от датата на подписване на Договора за целево безвъзмездно финансиране. БАПЕМЕД ще използва всички свои ресурси за ефективното изпълнение на проекта, което стартира от 08.01.2021 г. и трябва да завърши не по-късно от 07.10.2021 г.

Проект „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ е одобрен за финансиране от Оператора на Фонд Активни граждани България с размер на безвъзмездната финансова помощ до 7 597,60 евро.

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития

Отминали събития

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България
www.activecitizensfund.bg

Start typing and press Enter to search