Анкета по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01, „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата

 In Новини, Проекти

АНКЕТА по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01

„Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата
euopdu

Анкетата е изготвена от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01, „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Целта на настоящата анкета е да се набави актуална и обективна информация за нивото на информираност относно механизмите за гражданско участие при формиране и изпълнение на политики в здравеопазването, от една страна и да извлече максимално количество информация за нагласите, опита и знанията по темата за персонализираната медицина, от друга. Данните, събрани от проучването, ще са основополагащи за извършване на анализ, който ще е основа за изготвяне на „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”

Ако виждате мястото и ролята си във вземането на решения, свързани с формирането на здравната политика и осъзнавате своята отговорност за това, моля попълнете нашата анкета. Попълнената анкета може да изпращате на office@bapemed.org

Нещо повече за анкетата:

  • Анкетата съдържа 82 въпроса, разпределени в следните раздели:
   • Обща част (5 въпроса);
   • Гражданско общество (22 въпроса);
   • Персонализирана медицина (55 въпроса);

Благодарим за отделеното време и активната Ви позиция!

Обобщени резултати от проведената през м. март 2019 год. онлайн анкета

Start typing and press Enter to search