Доклад „България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?“

 In Дигитално здраве, Новини

Доклад "България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?“

euopdu

Докладът на тема „България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?“ е изготвен в рамките на дейност 2 „България и дигитално здраве – обзор и анализ на настоящата ситуация в България: контекст, участници, инициативи, политики и стратегии“ на проект № BG05SFOP001-2.025-0017-С01/28.07.2022 г. „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“

Докладът има за цел представи обширен обзор и задълбочен анализ на ситуацията в България по темата дигитално здраве – контекст, участници, инициативи, политики и стратегии.

Очаква се в рамките на  Дейността, част от изпълнението на която е и Докладът, да бъде постигната основната цел на проекта, а именно да анализира настоящата ситуацията в България във връзка със степента на готовност за реформи, фокусирани върху електронно/ дигитално здраве (eHealth/ Digital Health), като го сравни с постигнатото в други европейски държави и развити страни по света. Чрез дейността ще се информират гражданите и обществото за възможностите за участието им в решенията за тяхното собствено здраве чрез случващата се дигиталната трансформация в здравния сектор, както и ще се формират политики в здравеопазването. На базата на планирания анализ от дейността ще се идентифицират предизвикателства и ще се генерират препоръки, свързани с дигиталното здраве, които ще бъдат представени на ангажираните институции, с цел да залегнат в Националната здравна стратегия /НЗС/ 2021-2030 и които да бъдат взети под внимание при изграждането, залагането и изпълнението на различни политики в здравния сектор в страната.

Дейността се отнася до широката общественост и експертите /бизнеса/ в сферата на здравната екосистема и дигиталното здраве като включва подробно разглеждане и изследване на участниците в нея: бизнеса в лицето на застрахователи, биотехнологични компании, ИКТ сектора, фармацевтичната индустрия, както и обществото като цяло и в частност пациента, който е в центъра на идеологията и системата на дигиталното здраве.

Представители на обществото ще участват в дейността чрез изразяване на мнение в допитване чрез анкета, изследваща нивото на познание и здравна грамотност с фокус „дигитално здраве“, както и ще се проведе проучване на нагласите за прилагане на този нов подход в българското здравеопазване.

Представители на бизнесът и различни институции в държавата ще участват чрез „Кръгла маса“ – работен семинар с ключови участници в процеса с цел идентифициране на настоящите проблеми и предизвикателства в България, идентифициране на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването.

Като резултат от изпълнението на дейността и включените в нея поддейности се изготви настоящият аналитичен доклад на тема: „България и дигитално здраве – къде сме, къде искаме да бъдем и как да го постигнем?, в който е описана настоящата ситуация с развитието на електронното здравеопазване и дигитализацията в здравния сектор, направени са сравнения между приложенията на дигиталното здраве у нас и в други европейски страни , представени са резултатите от проведената анкета и от кръглата маса и са изведени препоръки за въвеждане на дигиталните решения в българската действителност. За разработването на доклада са използвани 3 различни метода: първо, методът на анкета и проучване на общественото мнение с цел изследване на нивото на познание и здравна грамотност с фокус „дигитално здраве“, както и на проучване на нагласите за прилагане на този нов подход в българското здравеопазване, второ – методът на проучване и оценка на законовата и нормативна уредба в страната, регулациите, инфраструктурата и други, и трето – методът на оценка на ситуацията и вземане на решения за промяна в политики чрез дебат, проведен на кръгла маса с ключови участници в процеса (институции, здравни експерти, IT специалисти, пациентски организации, съсловни организации) с цел идентифициране на настоящите проблеми и предизвикателства в България, очертаване на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването. Този комплексен подход осигурява пълен обхват на дейността и представителност на събраната в доклада информация.

Докладът ще бъде представен на конференция, където обществеността, представители на бизнеса и на институциите ще бъдат поканени, за да се запознаят с резултатите от проведената анкетата, изготвеният анализ и формулираните препоръки.  В допълнение, дейността предвижда разпространяване и адресиране на изготвените анализ и препоръки до заинтересованите участници: институции (Министерства – Министерство на здравеопазването, Министерство на електронното управление, Министерство на образованието и науката, Министерство на иновациите и растежа,  Комисии на Народното събрание, Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и др.), професионални съсловни организации и други.

Start typing and press Enter to search