Доклад по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01

 In Новини, Проекти

Доклад по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01

„Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“
euopdu

Персонализирана медицина – добри практики и гражданско участие

Настоящият доклад е разработен в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в периода 21.12.2018 – 20.12.2019 г. от Българска Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) в партньорство с Национална Пациентска Организация (НПО).

Целта на доклада е да представи добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие, под формата на проследяване на налична информация, от максимален брой източници, за степента на прилагане на персонализираната медицина и формите на гражданско участие за утвърждаване на подходите й в практиката на водещи в това отношение държави.

Следвайки мисията и целите си, БАПЕМЕД определя един от приоритетите си, а именно – в бъдещата здравна политика да залегне популяризирането и прилагането на подходите на персонализираната медицина, като позволяваща: използване на най-подходящото лечение за всеки индивид; намаляване на разходите; предотвратяване на нежелани реакции; същевременно осигуряваща ефективно разходване на средствата на НЗОК за лекарства и използването на диагностиката, като водеща при избора на терапия. Поради неефективното управление на сектора през годините, недовършените реформи, липсата на политическа воля за намиране на консенсус, липса на административен капацитет за прилагане на оптималните инструменти, както и редица други проблеми, все още пациентът не е в центъра на системата на здравеопазване.

Прилагането на подходите на персонализираната медицина ще допринесе за по-висока ефективност на здравните услуги, постигани с по-ниски разходи за лечение, което е в интерес както на самите граждани, така и за ефективното развитие на сектора на здравеопазването.

През последните няколко години, редица страни създадоха свои национални стратегии, планове и инициативи за ефективно въвеждане на персонализираната /прецизна/геномна медицина в техните здравни системи. В допълнение, в Европа действат и редица граждански инициативи и организации, чиито усилия и активности основно са насочени към това да подпомагат и подсилват процесите и да участват в създаването на политики за по-ефективното имплементиране на подходите на персонализираната медицина в здравния сектор.

В настоящия доклад представяме информация за инициативи и стратегии, свързани с персонализираната медицина, обхващайки максимален брой източници. Целта на изготвянето на доклада е да се изследва степента на прилагане на персонализираната медицина и формите на гражданско участие за налагането на подходите й в практиката във водещи в това отношение държави. Идентифицираните в резултат на извършения анализ на стратегии и планове, общи елементи, добри практики и иновативни решения, биха могли да послужат като референтна рамка за създаване на Българска Стратегия за Персонализирана Медицина.

Start typing and press Enter to search