Интервю с Държавна агенция за бежанците при министерски съвет (ДАБ при МС)

 In RefuGenes

Интервю с Държавна агенция за бежанците при министерски съвет (ДАБ при МС)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (ДАБ при МС)

https://aref.government.bg/

 

   Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е агенция със специална компетентност в областта на прилагането на държавната политика за предоставяне на международна закрила в Република България. Създадена е преди 30 години като агенция със специални функции. Агенцията е със седалище в София и с териториални поделения в страната.

   ДАБ прилага стандартите за прием, настаняване и предоставяне на статут на гражданите на трети страни, търсещи международна закрила, като прилага международни актове в областта на бежанското право и националното законодателство. Приоритет на ДАБ е процесът на социална адаптация и културна ориентация, социална подкрепа  и здравни грижи на търсещите международна закрила. Сред другите основни дейности са образователните, свързани с опознаването на България от бежанците (културни особености, традиции, норми на поведение).

    По различни програми ДАБ работи с неправителствени и международни организации – Български Червен Кръст (БЧК), „Каритас България“, Международна организация по миграция (МОМ), Върховен комисариат на ООН за бежанците, Български хелзинкски комитет (БХК), Съвет на жените бежанки в България и други.   Използват се инструменти за ефективен и персонален подход към специалните потребности на търсещите закрила и особено на уязвимите лица, в рамките на приема и процедурата.

   ДАБ при МС участва активно в работата на националните органи, компетентни по въпросите на миграцията и сигурността.

За контакти:

ДЕЛОВОДСТВО sar@saref.government.bg

АДРЕС:                             гр. София, п.к. 1233, р-н Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114Б

тел: 02/80 80 923

тел: 02/80 80 924

тел: 02/80 80 925

факс: 02/95 59 476

 1. Смятате ли, че лицата от Украйна със статут на временна закрила се ориентират трудно в българската здравна система?

   В Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет няма лице, което е ангажирано с извършване на дейност за ориентиране на гражданите от Украйна със статут на временна закрила в българската здравна система.

   В този контекст не бихме могли да дадем коректен отговор на въпроса и да предоставим доказателства и данни в подкрепа или противоречие на това, че бежанците изпитват затруднения при търсене на помощ и грижа в българската здравна система. Мненията и възприятията са противоречиви и по-скоро субективни, а без данни от практиката, на базата на които да се прави заключение, не можем да се ангажираме с твърда позиция по въпроса.

 

 1. Можете ли да назовете основните проблеми, с които се сблъскват бежанците от Украйна в търсене на медицинска грижа от гледна точка на организацията, към която се асоциирате?

От запитванията, които получаваме, както и от комуникацията с организациите, които работят в подкрепа на гражданите на Украйна със статут на временна закрила, може да идентифицираме основните медицински проблеми за украинските бежанци. На база опита ни и поставените казуси, смятаме, че предизвикателствата за украинските бежанци, пребиваващи на територията на България, са свързани с: намирането и записването при личен лекар; нуждата от педиатър за новородените и детските ваксинации; достъп до лекар-специалист – хронично болните пациенти трудно намират направление за специалист и минават през спешната помощ, за да си осигурят нужната грижа; проблем е и достъпът до редки лекарства, особено за пенсионерите.

 1. Какви са затрудненията, бариерите и предизвикателствата, които достигат до вас, при търсене и получаване на медицинска грижа от украинските граждани? Ако можете, дайте примери.

ДАБ при МС не разполага с такава информация.

 

 1. Можете ли да посочите някои документи, информация и разпореждания на Министерство на здравеопазването, Националната здравно осигурителна каса или друга институция, които украинските граждани трябва да следват, когато търсят или ползват здравни услуги и/или грижа?

Предвид предмета и обхвата на въпроса, тази информацията е от компетенциите на Министерство на здравеопазването (МЗ) и ДАБ при МС не е компетентната институция, която може да заяви становище.

 1. Вашата институция/организация има ли публична информация относно медицинските услуги и грижи, която да е от помощ за украинските бежанци? А имате ли лице, което е посветено изцяло на този въпрос?

На сайта на ДАБ при МС е публикувана основна обща информация (детайли за контакт със самата Агенция и други полезни контакти) за лица от Украйна – повече детайли може да видите ТУК.

Единния информационен портал Bulgaria for Ukraine” предоставя на бежанците от Украйна  здравна информация, както и насоки за медицинска помощ. Някои от подразделите на портала са фокусирани изцяло върху темата здравеопазване и медицинска помощ:

Към момента служителите на Агенцията ежедневно отговарят на запитвания от украински граждани по различни въпроси, но в ДАБ при МС няма лице, което е посветено изцяло на тази дейност.

 

 1. Как процедирате, когато самите бежанци не са наясно с правата и задълженията си като пациенти, в случай че към вас се обръщат с конкретен казус, свързан с предоставянето на здравна услуга?

В рамките на компетенциите на ДАБ при МС консултираме и насочваме лица от Украйна, търсещи информация, съвет или напътствия по конкретен медицински казус, към отговорните институции и организации. Добрата колаборация и комуникация с колегите от различни структури прави процеса по-ефективен и помага сравнително бързо да може да дадем нужните насоки спрямо конкретния случай.

 

 1. Смятате ли, че специалистите в здравния сектор познават процедурите и правилата за грижа на украински бежанци?

Не може да коментираме и заемем позиция по този въпрос – извън сферата на дейност на Агенцията е.

Тук отново може да споменем страницата https://ukraine.gov.bg/bg/ и да насочим вниманието към публикуваните там списъци с лечебни заведения и медицински специалисти (по градове),предлагащи безплатни медицински грижи за всички, бягащи от войната в Украйна – https://ukraine.gov.bg/bg/get-medical-help/. Фигуриращите там медицински специалисти със сигурност познават добре процедурите и са достатъчно компетентни, а и са заявили готовност да окажат медицинска помощ за украински бежанци

 1. Какъв контрол осъществява Държавна агенция за бежанците относно прилагането на разпоредбите за осигуряване на здравни грижи?

ДАБ при МС не е орган, който е определен да осъществява контрол относно тези разпоредби.

 1. Как бихте оценили нивото на достъп до здравна грижа на бежанците от Украйна към този момент, след като измина повече от 1 година от началото на войната и кризата с бежанците от Украйна се задълбочава?

Не разполагаме с такава информация и с данни, които да оценят новото на достъп до здравна грижа на бежанците от Украйна със статут на временна закрила и на базата на които да се направи сравнение.

 1. Какви са препоръките Ви (практически съвети), опит и познания по темата?

Поради естеството на работа на ДАБ при МС по регистрация и пререгистрация с временна закрила на граждани от Украйна в България, не следва да даваме препоръки в тази насока.

 1. В контекста на персонализираната медицина, в структурата, където работите, знаете ли от какви услуги могат да се възползват бежанците от Украйна и какъв е пътят (накратко) относно диагностика, лечение и информация?

ДАБ при МС подкрепи проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ЗИД на ЗЗО), с който се предвижда изменение на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), съгласно което лицата с предоставена временна закрила ще ползват здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване при условията и по ред за българските граждани. Това е една от стъпките за осигуряване на основно човешко права – равен и справедлив достъп до здравна грижа и медицинско обслужване.

 

 1. Българска Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) е разработила няколко видеа и гореща линия, които са предоставени на вниманието както на бежанците от Украйна, така и на медицинските специалисти, за да опосредства процеса и да улесни и двете страни в тяхното взаимодействие. Бихте ли ги препоръчали като източник на информация?

*гореща линияhttps://bapemed.org/hotline/

*линк към видеа

Намираме посочените източниците  на информация за полезни и достъпни и бихме ги препоръчали като източник на информация при възникване на казус със здравна насоченост.

Надяваме се да сме били полезни на гражданите от Украйна, които живеят в България и се ползват от статута на лица с временна закрила, при осигуряването на основно човешко право – достъпът до качествено здравеопазване и грижа.

______________

За проекта „RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана диагностика и терапия в България

Повече информация за проекта – https://bapemed.org/aktualno/refugenes/

За достъп до материалите по проекта:

qrcode

За проекта

Достъпът до здравеопазване е основно човешко право, засегнато от военния конфликт в Украйна. Пред стигналите до България граждани на Украйна стоят първостепенни предизвикателства (подслон, храна, безопасност), което налага необходимостта от информационни дейности за възможностите им за достъп до медицински услуги. Целта на проекта е да информира украинските граждани, със статут на временна закрила в България за възможностите за лечение с приложение на персонализиран подход в медицината. По този начин ще бъде подпомогнато упражняването на основно човешко право – достъп до здравеопазване.

Въоръжените конфликти засягат пряко гражданското население и човешките му права. Нарушените системи на здравеопазване в Украйна, принудителната миграция и преодоляването на логистични и административни предизвикателства затрудняват достъпа до медицинска и здравна грижа. Предоставяне на консултации за възможностите за достъп до медицински услуги в България ще осигури упражняването на човешкото право, нарушено в резултат на войната в Украйна.

Резултати от изпълнението на проекта са информационни видеа в YouTube канала на БАПЕМЕД и създадена гореща линия на украински език, които да информират украинските граждани за възможностите за лечение.

active-citizens-fund

Проектът RefuGenes се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани България – www.activecitizensfund.bg

Цялата отговорност за съдържанието на настоящото интервю се носи от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че интервюто отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.

Start typing and press Enter to search