Доклад на тема „Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в сферата на здравеопазването, 2019“

 In Новини, Проекти

Доклад

на тема „Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в сферата на здравеопазването, 2019“
euopdu

Настоящият доклад е разработен в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в периода 21.12.2018 – 20.12.2019 г. от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) в партньорство с Национална Пациентска Организация (НПО).

Start typing and press Enter to search