Събития

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина – БАПЕМЕД е създадена през февруари 2014 г. като сдружение с идеална цел и в обществена полза на учени, медицински и здравни специалисти, пациенти, лечебни, диагностични и обслужващи звена, университетски, изследователски и търговски структури в здравеопазването, което подпомага по-доброто разбиране и възприемане на концепцията, услугите и продуктите на персонализираната медицина в полза на пациентите и на здравната система

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития

Отминали събития

Конференции и форуми

Основни цели и постижения:

  • разпространение и утвърждаване на концепцията за персонализирана медицина;
  • отваряне и провеждане на дискусии за ролята на персонализираната медицина с участието на водещи/ ключови фигури – участници в процеса, както от България, така и от чужбина;
  • споделяне, обмяна и заимстване на опит, знания и добри практики от експерти на национално и международно равнище;
  • стимулиране на проактивното участие на гражданите и пациентите в процеса на стратифициране и прецизиране на диагностиката и лечението на различни заболявания;
  • идентифициране на недостатъците и предизвикателствата в сферата на персонализираната медицина и търсене на решения и начини за разрешаването им и оптимизиране на цялостния процес;
  • заемане на активна позиция по важни и актуални проблеми и активен диалог с основните фигури и институции с отношение по темата.

Образователни и обучителни семинари „Училище по персонализирана медицина“

Основни цели и постижения:

  • Приоритизиране на обучението и информираността на всички нива;
  • провеждане на обучителни семинари по конкретни теми, предназначени за конкретни целеви групи;
  • иницииране, насърчаване и утвърждаване на активен диалог между български и международни експерти и възможност на участниците в обучителните семинари за пряк контакт с тях с цел повишаване на знанията си и заимстване на опит и добри практики;
  • запознаване с и създаване на предпоставки за въвеждане на иновативни подходи и начини за диагностика и лечение.

Проектът „Училището по персонализирана медицина“ е свързан с повишаване на компетентността по темата. Под тази рубрика се провеждат поредица от обучителни семинари на различни теми и свързани с различни терапевтични области. Тези семинари са предназначени за медицински специалисти с вече утвърдена практика, както и млади лекари, биолози, студенти и други групи заинтересовани лица. Темите обхващат терапевтични области, за които практическото приложение на персонализираната медицина е вече факт или навлиза постепенно. Следвайки логично мисията на Асоциацията, целта на такъв тип събития е не само да обогати знанията и да образова, но и да даде достъп на лицата с интерес към конкретна област от персонализираната медицина до информация за иновативни методи за лечение и диагностика, да им предостави възможност за среща с утвърдени специалисти не само от страната, а и от чужбина, от които да почерпят опит и идеи. Това е силно мотивиращо в посока повишаване на тяхната квалификация и развитие, както и в утвърждаване на прилагането на този нов подход в съвременната медицина. Чрез организирането на Училищата, БАПЕМЕД залага на информираността и знанието, като основен инструмент и база за развитие и утвърждаване на персонализирания подход в полза на пациентите и на здравната система, като цяло.

Училището е първата стъпка към трупането на познание и прилагането му на практика – в диалога и споделянето на добри практики се раждат добрите решения.

Проведени Училища по персонализирана медицина на тема:

Публикации – организиране и провеждане на информационна кампания на тема персонализираната медицина

Роля на БАПЕМЕД: инициатор и организатор

Основни цели и постижения: повишаване на информираността на широката публика (граждани и пациенти) за възможностите и постиженията в персонализирания диагностичен и терапевтичен процес; възбуждане на гражданското съзнание за търсене на варианти и зашита на права за взимане на информирано решение за терапия, основана на специфично съпътстващо диагностично изследване; акцент върху необходимостта за изместване на фокуса от лечение и терапия към предикция и превенция на заболяванията; подтикване на гражданите към проактивно участие в грижата за себе си и към носене на отговорност за собствения си живот и здраве.

Първата поредица от статии на БАПЕМЕД на тема „Персонализираната медицина“ стартира през април 2017 г. Puls.bg. Тематичният план за публикациите обхваща широк спектър от теми. Публикациите са издавани периодично – веднъж на всеки две седмици, и продължиха до ноември 2017 г. Всички включени в рубриката теми засягат основни теми, свързани с персонализираната медицина и практическото й приложения за идентифициране и лечение на конкретни заболявания, съобразно профила на пациента и болестта му.

Теми и автори:

Start typing and press Enter to search