Съобщение за успешно изпълнен проект по ОП „Добро управление“

 In Новини

Съобщение за успешно изпълнен проект по ОП „Добро управление“

euopdu

На 21.12.2019 г. приключи проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg

Проектът беше изпълнен успешно в партньорство между сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“ (БАПЕМЕД), като бенефициент и сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО) в качеството на партньор.

Проектът имаше за цел да инициира нов модел в здравеопазването, базиран на персонализираната медицина, чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране и изпълнение на политики, както и да демонстрира възможностите за навлизането на иновативни решения в здравеопазването чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в работата.

Чрез извършените дейности беше повишена информираността и бяха насърчени гражданите, гражданските организации и бизнеса да се включват, чрез активна позиция и ефективен диалог, в съвместна работа с администрацията и на основата на партньорски подходи, обществото да бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели.

Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания, проучвания и анализи, в рамките на проекта, послужи като инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Фокусът на проект беше насочен към формиране на обществено отговорна здравна политика, чрез включване в дейностите на заинтересованите страни и прилагане на механизми за консенсусни решения, промотиране на подхода за поставяне на пациента в центъра на системата, подобряване на предоставянето на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда за гражданско участие при определяне на бъдещата здравна политика.

Дейностите от проекта бяха насочени и към популяризиране, интегриране и утвърждаване в практиката на персонализираната медицина и залагане на принципите й при провеждане на бъдеща здравната реформа. Проектните дейности бяха насочени към открито и отговорно управление, насърчавайки ефективния диалог между представители на администрации на държавни институции и органи на управление в сферата на здравеопазването и  представители на гражданските организации. Препоръките, изготвяни в рамките на проекта бяха директно адресирани към представители на институции и организации, пряко свързани с процеса на интегриране на иновациите в сферата на здравеопазването,  с цел подобряване процесите по предоставяне на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда в здравния сектор.

По проекта беше създадена анкета, чиято цел беше набавянето на актуална и обективна информация за нивото на информираност относно механизмите за гражданско участие при формиране и изпълнение на политики в здравеопазването, от една страна и извличането на максимално количество информация за нагласите, опита и знанията по темата за персонализираната медицина, от друга. Данните, събрани от проучването, бяха основополагащи за извършване на анализ, който послужи като основа за изготвяне на „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”

В рамките на проекта бяха проведени две събития с участието на представители от целевите групи, както от България, така и от чужбина, които бяха част от активна дискусия и обмениха знания, опит и идеи:

  • 09.2019 г., София – форум на тема „Какво може да направи за вас персонализираната медицина и какво вие можете да направите за персонализираната медицина“
  • 10.2019 г., Стара загора – информационен ден на тема „Персонализирана медицина и гражданско участие в България – добри практики, предизвикателства и препоръки“

Добри практики, свързани с утвърждаване на стратегии и политики в областта на персонализираната медицина и формирането на инициативи и организации чрез гражданско участие; предложения и препоръки за подобряване средата за гражданското участие за утвърждаване на водещата роля на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване, както и опит, добри практики и иновативни решения от тази сфера; пациентско застъпничество и ролята на пациентските адвокати бяха основните теми в рамките на проведените събития.

При изпълнение на дейностите по проекта бяха изготвени следните документи:

  • Доклад на тема „Персонализирана медицина – добри практики и гражданско участие“
  • Анализ на тема „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“
  • Доклад на тема „Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в сферата на здравеопазването, 2019“
  • Доклад на тема „Подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването: опит, добри практики и иновативни решения в рамките на ЕС“.

Анкетата, информация за събитията, както и документите, изготвени в рамките на проекта, са достъпни на сайта на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), както и на сайта на Национална пациентска организация (НПО).

Start typing and press Enter to search