Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

 In Дигитално здраве, Новини

Съобщение за подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“

euopdu

На 28.07.2022 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.025-0017-С01/28.07.2022 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и д-р Явор Дренски, Изпълнителен директор на Сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“.

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА“ /БАПЕМЕД/ – бенефициент по проекта, и Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“.

Проектът Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването““, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.025 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът за дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация, е продължение и надгражда реализирания проект по процедура BG05SFOP001-2.009. Чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики, проектът инициира дискусия и ще повиши познанието и разбирането за иновативен и перспективен подход, прилаган в здравния сектор, а именно “дигиталното здраве”.

Проектът демонстрира възможностите за навлизане и прилагане на иновативни решения и реализиране на дигитална трансформация в здравеопазването, чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в процеса на работата.

Дигиталното здраве е бързо развиваща се област, в която голяма част от дейността в здравния сектор е обвързана с различни цифрови устройства и дигитални технологии, позиционирайки пациентската общност като активен участник в процеса и двигател на иновациите, като цяло. Развитието на дигитално здраве, фокусирано върху пациента и неговите живот, здраве и нужди, е стратегически приоритет. Плановете за развитие и приложение на дигиталните решения в здравеопазването трябва да включват перспективата на и за пациентите, оформяйки бъдещата пациент-центрична здравна услуга.

Предвидените дейности по проекта повишат информираността и насърчават гражданите, гражданските организации и бизнеса да се включват чрез активна позиция в определяне на политиките в здравеопазването на основата на партньорски подходи, обществото ще бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели. Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания и анализи в рамките на проекта, представляват инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Изпълнението на проекта стартира с извършване на приучване и изготвяне на анализ на дигиталното здраве и електронното здравеопазване на европейското и световно ниво: приоритети и стратегии в ЕС; инициативи, добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика.

Втората част на проекта ще направи обзор и анализ на настоящата ситуация в България – България и дигиталното здраве – контекст, участници, инициативи, политики и стратегии.

Третата проектна дейност включва представяне на перспективата на пациента и ангажиране на пациентския сектор с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

В рамките на проекта ще се проведат:

  • Конференция на тема „Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве
  • Кръгла маса с ключови участници в процеса (институции, здравни експерти, IT специалисти, пациентски организации, съсловни организации) с цел идентифициране на настоящите проблеми и предизвикателства в България, идентифициране на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването и
  • Конференция за представяне на резултатите от извършената анкетата и изготвените анализ и препоръки

Срокът за изпълнение на заложените по проекта дейности е 12 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 59 398,49 лв., от които 50 488,72 лв. европейско финансиране и 8 909,70 лв. национално съфинансиране.

Start typing and press Enter to search