Съобщение за подписан договор за целево безвъзмездно финансиране по „Фонд Активни граждани България“

 In Новини

Съобщение за подписан договор за целево безвъзмездно финансиране по „Фонд Активни граждани България“

active-citizens-fund

На 25.07.2022 г. между Фондация „Институт отворено общество – България“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) – Бенефициент, е подписан договор № 7/ 25.07.2022 г. за целево безвъзмездно финансиране.

Проект ACF/ 968 на тема „RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България“ е одобрен за изпълнение в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 2: Подкрепа за правата на човека.

Достъпът до здравеопазване е основно човешко право, нарушено пряко от военния конфликт в Украйна. Проектът ще информира украинските граждани с временен статут в България за възможностите за лечение в България и за достъпа до персонализирана медицина. Дейностите по проекта включват предоставяне на правна помощ и консултации чрез разработени и публикувани в YouTube наставления за достъп до лечение и до специалисти от различни диагностични области: онкология, кардиология и други. В допълнение, в рамките на проекта ще се създаде гореща линия на украински език за правна помощ и консултации, свързани с възможностите за лечение на бежанците. По този начин ще се осигури упражняването на основно човешко право – достъп до здравеопазване.

Въоръжените конфликти засягат пряко гражданското население и човешките му права. Предоставяне на консултации за възможностите за достъп до медицински услуги в България осигурява упражняването на човешко право, нарушено в резултат на войната в Украйна. Очакваните резултати от проекта са: 6 броя публикации (видеа) в YouTube и създадена гореща линия на украински език, които да информират украинските граждани за възможностите за лечение и достъп до здравна грижа. Крайните ползватели на проекта са бежанци и мигранти от Украйна.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. БАПЕМЕД ще използва всички свои ресурси за ефективното му изпълннеие, което стартира от 01.09.2022 г. и трябва да завърши не по-късно от 31.08.2022 г.

Проектът „RefuGenes – информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България“ е одобрен за финансиране от Оператора на „Фонд Активни граждани България“ с размер на безвъзмездната финансова помощ до 16 250,98 евро.

Start typing and press Enter to search

Два реда абстрактни ДНК сървъри