Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 – Становище на БАПЕМЕД

 In Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018

Становище на БАПЕМЕД

Уважаеми г-н Министър,

БАПЕМЕД счита, че е назряла необходимостта не само за гарантиране на достъп на всички здравно осигурени пациенти с онкологични заболявания до съвременните прицелни терапии, но и заплащане от НЗОК и на разходите, свързани с диагностични изследвания при определяне на пациентите подходящи за тези терапии.

Необходимо е определяне на правилата за извършване, както и контрол върху качеството на тази високоспециализирана медико диагностична дейност.

Тези диагностични разходи за сега се поемат от фирмите, производители на съответните лекарствени средства, където това е необходимо.

В този смисъл подкрепяме създаването на амбулаторна процедура за високоспециализирана диагностична дейност, свързана с генетични изследвания при онкологични заболявания и обезпечаването й със съответния финансов ресурс.

В същото време имаме редица съществени забележки по предложения за обсъждане текст и считаме, че той е неприемлив в този му вид и прибързаното му приемане би създало повече вреди, отколкото ползи.

Бележки и възражения

към

Параграф 6

В приложение № 7 към чл. 1 се създава амбулаторна процедура № 43: „Амбулаторна процедура № 43 „Генетично профилиране на онкологични заболявания“

1. Обхват

1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със съмнение или доказан колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, меланом и недребноклетъчен карцином на бял дроб, при които се налага извършването на специфични изследвания за KRAS, NRAS, BRAF, EGFR и MSI за последваща прицелна терапия.

Възражения по т. 1.1

1. Обхватът на амбулаторната процедура от една страна е прекалено широк, тъй като включва както лица с доказана онкологична диагноза, така и със съмнение за такава.

Това би създало сериозни проблеми с осигуряване на финансирането, предвид честотата на тези заболявания в българската популация.

Не е оправдано и не се налага изследване на всички болни с изброените онкологични диагнози, с цел последваща прицелна терапия, тъй като при всяка от тях има строги клинични показатели за подбор на болните, подходящи за насочване към генетично изследване.

2. В списъка е включена диагноза, карцином на млечна жлеза, за която изредените по-долу в предложената процедура тестове не са приложими и следва да отпаднат. За това заболяване има прицелна терапия, за която е необходимо извършване на друг вид генетични и имунохистохимични иследвания.

3. В същото време списъкът с онкологични заболявания, при които има нужда от генетични изследвания, с цел определяне на подходяща терапия не е изчерпателен, например не са включени гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ), за които отдавна се прилага прицелна терапия, серозен овариален карцином, мозъчни тумори, тумори на щитовидната жлеза и други, при които генетичните изследвания насочват избора на най-подходящо лечение.

При някои от онкологичните заболявания, като мозъчните тумори например, извършаването на определени генетични изследвания вече влиза и в диагностичния алгоритъм и е необходимо прилагането им заедно с хистологичните изследвания при астроцитоми, олигодендроглиоми, олигоастроцитоми и глиоми.

Ето защо предложената амбулаторна процедура в този си вид би създала неравнопоставеност между здравноосигурените онкоболни, с различна локализацията на заболяването, по отношение на възможностите за достъп до диагностични изследвания, поемани от публични средства, което според нас е недопустимо.

Необходимо е обхватът на абулаторната процедура да бъде определен на основата на съществуващите национални алгоритми за лечение на отделните заболявания, актуалния списък на лекарствата за прицелна терапия в онкологията, както и националния консенсус на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на онкологичните предиктивни биомаркери от всички медицински специалности и техни национални браншови организации.

 

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Медицинска генетика“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Медицинска генетика“.

Възражения по т. 1.2

Дейностите и услугите, свързани с осигуряване на генетична диагностика при солидни тумори включва освен молекулярно биологични и молекулярно генетични методи, които са в обхвата на медицински специалности “Медицинска генетика” и “Биохимия”, и такива от обхвата на медицинска специалност “Обща и Клинична Патология”

Задължителен първоначален етап е оценка на туморния материал от патолог, определяне на процент туморно съдържание в материала, включен в парафиново блокче, както и отделяне на туморна тъкан за последващ молекулярно генетичен анализ. Без този етап не може да се гарантира качеството и надеждната интерпретация на последващите молекулярно генетични изследвания.

 

1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:

1.4.1. извършване на автоматизиран преданалитичен етап за обработка на биологичния материал за изолиране на нуклеинови киселини и полимеразна верижна реакция;

1.4.2. извършване на автоматичен генетичен анализ и генериране на резултата, с възможност за отчитане на следните мутации:

1.4.2.1. при BRAF изследване – мутации V600E / E2 / D и V600K / R / M;

1.4.2.2. при KRAS изследване – мутации в KRAS кодони 12, 13, 59, 61, 117 и 146 KRAS онкоген;

1.4.2.3. при NRAS / BRAF тест, мутации в гена NRAS, в кодони 12, 13, 59, 61, 117, 146, и в V600E / E2 / D / K / R в BRAF гена;

1.4.2.4. при EGFR изследвания – мутации в онкогенен EGFR в „non-small cell lung cancer“ в екзон 18 (G719A / C / S); в екзон 21 (L858R, L861Q); в екзон 20 (T790M, S768I); делеция в екзон 19 и инсерция в екзон 20;

1.4.2.5. MSI – анализът да включва изследване само на туморна тъкан.

1.4.3. Документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване

на пациента.

Възражения по т. 1.4

1. Липсва първата и задължителна дейност за осигуряване на достатъчно и качествен материал за последващите молекулярно генетични изследвания, а именно патологичната оценка на туморния материал, определяне на туморното съдържание и отделяне на материал за последващите анализи.

2. В т. 1.4.1. е предвиден автоматизиран преданалитичен етап за изолиране на нуклеинови киселинии и последваща полимеразна верижна реакция.

В повечето случаи в лабораторната практика тези два етапа са отделни, тъй като ключова стъпка за преминаване към полимеразна верижна реакция е оценката на качеството и количество на изолирания материал.

Посочването по този начин на двата анализа в автоматизирана система ограничава и стеснява възможностите, както и насочва към определена технология на пазара.

Създават се условия за неравнопоставеност на лабораториите/звената, които биха могли да предложат изследвания по амбулаторната процедура, което е недопустимо.

Следва да се разделят двата етапа, както и условието за автоматизирано изолиране не би трябвало да присъства.  Това е по-скоро препоръчително и е свързано с капацитета на съответната лаборатории, но не и с качеството на предлаганата услуга.

3. В точка 1.4.2. извършване на автоматичен генетичен анализ и генериране на резултата, с възможност за отчитане на следните мутации:

се описват точно определени мутации в KRAS, NRAS, BRAF, EGFR онкогени и изследване на MSI (микросателитна нестабилност).

Описани са в т.1.4.2.3. комбинации от мутации в общ NRAS / BRAF тест. Този комбиниран тест отново насочва към определен производител, създава ограничения, което е недопустимо в нормативен документ като Наредба.

В т. 1.4.2.4.  отново степента на конкретизация по-скоро ограничава избора на технология за генотипиране, както и не покрива пълния набор на мутации, които могат да бъдет открити в EGFR гена при недребноклетъчен белодробен карцином.

Текстът на точката не е прецизиран. Използване на наименования на английски е неприемливо в нормативен документ.

1.4.2.5. MSI – анализът да включва изследване само на туморна тъкан.

Използване на съкращения на английски в нормативен документ без пълно изписвана на български е недопустимо.

Наложено е ограничение анализът за микросателитна нестабилност да бъде само на туморна тъкан, което за пореден път насочва към определени тестове и производители.

 

В обобщение:

Приветстваме желанието за включване на генетични диагностични изследвания, свързани с избор на прицелна терапия в НАРЕДБА № 3 ОТ 20 МАРТ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Необходима е сериозна оценка, свързана с регулацията и реимбурсирането на прицелните терапии при онкологични заболявания, критериите за техния избор и провеждане.

Налице са съвременни алгоритми за молекулярно диагностично тестване и клинично приложение на валидирани предиктивни биомаркери при лечение на малигнени солидни тумори и хематологични неоплазии според локализацията им.

В същото време смятаме, че предложението за Амбулаторна процедура “Генетично профилиране при онкологични заболявания” в този си вид е неприемливо.

Има нужда от сериозно преработване и постигане на консенсусен вариант от мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на различните медицински специалности и техни национални браншови организации, включени в диагностиката и лечението на пациенти с онкологични заболявания. Необходимо е извършване и на прецизен анализ за актуалното състояние и финансовите ресурси, които ще бъдат необходими за реимбурсиране на тази дейност. Българската Асоциация по Персонализирана Медицина би могла да съдейства за това.

Start typing and press Enter to search

Share This

Споделете

Споделете този материал с хората, които са важни за Вас