проф. Радка КъневаИзпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина, МУ София

Професор Радка Кънева завършва висшето си образование в Биологически Факултет на  СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност  биотехнологии, генно и клетъчно инженерство. Специализирала е молекулярна биология в Катедрата по биохимия на Университета в Оксфорд, Англия през 1993-1994 г. и молекулярна генетика в Института по човешка генетика, Университета на Бон, Германия като стипендиант на Alexander von Humboldt Research Foundation през 2000-2002 г. Защитава докторантура в областта на психиатричната генетика през 2000 г. Занимава се с диагностика на наследствени заболявания в Лаборатория по Молекулярна Патология,  СБАЛАГ ”Майчин Дом” до 2008 г.  От 2008 е асистент, а от 2012 г. доцент в Катедрата по медицинска химия и биохимия, Медицински факултет,  МУ – гр. София.

Проф. Кънева е лектор по биохимия и патобиохимия на студенти по медицина, фармация, дентална медицина, и по молекулярна биология и генетика в магистърска програма по медицинска и биинформатика във ФМИ, СУ ”Кл. Охридски”.

Проф. Кънева е изпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина на МУ – София от създаването му през 2006 година. Центърът по молекулна медицина е водещ национален научно-изследователски център в прочване на генетични, геномни и епигенетични промени при чести социално значими и редки наследствени заболявания, онкологични заболявания, молекулярна патология, фармакогенетика и персонализирана медицина.

Главните изследователски интереси на проф. Кънева са в областта на невропсихиатричната и поведенческа генетика, онкогенетиката, фармакогенетиката и геномиката. Ръководител и участник в множество  национални и международни колаборативни проекти, свързани с онкогенетика, генетика на психиатрични заболявания, епилепсия, глухота, очни заболявания и  фармакогенетика.

Публикациите на проф. Кънева включват авторство и съавторство на повече от 130 статии в международни и български списания, с над 1600 цитирания. Гост лектор и участник в повече от 200 национални и международни конференции и конгреси. Тя е научен ръководител на 9 докторанти в МУ-София, както и на 25 магистри по молекулярна биология, молекулярна генетика и биомедицинска информатика от СУ”св. Кл. Охридски”.

Проф. Кънева е член на престижни международни професионални и научни дружества, като ESHG, ISPG, EACR, и председател на националното Сдружение ”Молекулна генетика в Медицината”. Съучредител и член на управителния съвет на Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД). Член на издателските бордове на научни списания като Frontiers in Genetics, Behavioural and Psychiatric Genetics; Biochemical Genetics; Macedonian Journal of Medical Sciences; South East European Journal of Human Genetics.

Носител на наградата  “Златна Панацея” в биомедицинската област на Академичния съвет на МУ-София, 2008  и награда “Акад д-р Ораховац”, 2015 за значими приноси в научната и преподавателската дейност в областта на фундаменталните науки на Медицински Факултет, МУ-София. Удостоена е с наградата Питагор на МОН за утвърден учен в биомедицинската област и съществен принос в областта на науката за 2015.

Start typing and press Enter to search