Членство

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина – БАПЕМЕД е създадена през февруари 2014 г. като сдружение с идеална цел и в обществена полза на учени, медицински и здравни специалисти, пациенти, лечебни, диагностични и обслужващи звена, университетски, изследователски и търговски структури в здравеопазването, което подпомага по-доброто разбиране и възприемане на концепцията, услугите и продуктите на персонализираната медицина в полза на пациентите и на здравната система

Членство в Асоциацията

Чл. 13. (1) Всеки кандидат за член на Асоциацията има право да се запознае с нейния Устав и другите изисквани от закона документи.
(2) Пълноправните членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание.
(3) Асоциираните членове се приемат от Управителния съвет на Асоциацията.
(4) Кандидатите за членове на Асоциацията чрез Председателя на Управителния съвет представят писмена молба до съответния орган, в която изрично следва да бъде указано дали молбата се отнася за приемане като пълноправен или асоцииран член и с която кандидатът потвърждава, че е запознат и приема Устава и другите документи на Асоциацията. Към молбата кандидатите следва да приложат мотивационно писмо и документи и информация, установяващи съответствието с изискванията за членство съгласно Устава.
(5) Молбата за приемане на асоцииран член се разглежда на първото следващо заседание на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за приемане на асоцииран член се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. Кандидатът за асоцииран член се уведомява писмено за решението на Управителния съвет по подадената молба.
(6) Управителният съвет на Асоциацията приема молбата за приемане на пълноправен член и я включва в дневния ред на първото Общо събрание, което предстои да бъде свикано след нейното получаване.
(7) Председателят на Управителния съвет на Асоциацията е задължен да уведомява писмено всеки кандидат за член на Асоциацията за решението на компетентния орган по подадената молба за членство.

Придобиване на членство

Чл. 12. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.
(2) Асоциацията има пълноправни и асоциирани членове, чийто права и задължения са определени от настоящия Устав.
(3) Пълноправен член на Асоциацията може да бъде:

 1. Юридическо лице, което пряко участва в дейности, свързани с персонализирана медицина; или
 2. Пациентска, съсловна организация или друго юридическо лице с нестопанска цел, развиващо дейност в областта на здравеопазването; или
 3. Утвърден специалист, участващ в научни разработки или автор на научни публикации, свързани с персонализираната медицина;

(4) Пълноправни членове, приемани след учредяване на асоциацията могат да бъдат лица по предходната ал.3, които са препоръчани от пълноправен член на Асоциацията.
(5) Асоцииран член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане и желае да участва в нейните дейности.

Членове

 • Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
 • Проф. Алексей Савов
 • Проф. Радка Кънева
 • Национална пациентска организация
 • ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг
 • Акад. проф. д-р Добрин Свинаров
 • Амджен България
 • Анета Пиперкова
 • Медицински университет – Пловдив
 • Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)
 • МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище

Членство в други организации

Start typing and press Enter to search