I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНA – БАПЕМЕД (наричано по-долу „Асоциацията“ или „БАПЕМЕД“) и се определя правилата за набиране и разходване на имуществото й.

II. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 2. БАПЕМЕД извършва дейност в обществена полза с основен предмет, както следва:

 1. Изразяване и популяризиране общите интереси на нейните членове;
 2. Изработване, утвърждаване и въвеждане на етични норми и правила за взаимодействие между медицинските специалисти, здравните заведения, фармацевтичните компании и диагностичните центрове;
 3. Защита на добрата репутация на персонализираната медицина;
 4. Насърчаване на всяко сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани;
 5. Подкрепа на институциите и организациите в здравеопазването, имащи отношение към персонализираната медицина.
 6. Поддържане и развиване на дейности, свързани с прилагането на методите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в България, при съблюдаване на международните стандарти.
 7. Подкрепа и защита на интересите на членовете си, свързани с индустриалната и интелектуална собственост, професионална етика, спазването на нормите, правилата и стандартите при прилагане на концепцията и продуктите на персонализираната медицина и допринася за развитието на съвременна законова и нормативна база в България.
 8. Създаване на официален механизъм за взаимодействие между Асоциацията и институциите в България.
 9. Насърчаване на чуждестранните инвестиции в областта на персонализираната медицина, чрез законодателни и други инициативи, водещи до преодоляване на ограниченията и осигуряващи бърз достъп на пациентите до диагностика и терапия;
 10. Официална медийна и обществена представителност на членовете на Асоциацията по всички въпроси, свързани с прилагането на принципите и продуктите на персонализираната медицина;
 11. Популяризиране и съдействие за внедряване на международните стандарти, критерии и спецификации, свързани с концепцията и прилагането на продуктите на персонализираната медицина, тяхното производство и разпространение.
 12. Поддържане връзка с компетентните власти, представяне на възгледи и становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до персонализираната медицина.
 13. Развиване и модифициране на съществуващите нормативни документи, правила и принципи за изграждане на професионални отношения, основаващи се на етични стандарти, характерни за медицината, диагностиката и фармацията.
 14. Оказване на съответната помощ и защита при накърняване правата и интересите на членовете на Асоциацията.
 15. Организиране на срещи, семинари, лекции, квалификационни курсове и др. подобни.
 16. Разпространение в устна, писмена и графична форма на мненията, възгледите и становищата на членовете си, адресирани към професионалната общност, пациентите и обществеността; организиране публикуването на периодични издания, книги и брошури, които да допринасят за постигането на нейните цели.
 17. Изграждане на активни връзки и участие в националните, европейски и световни организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит.

Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на БАПЕМЕД, като се използват предвидените средства.

Чл. 4. Всяка година Управителния съвет на БАПЕМЕД приема основните насоки за Асоциацията и програма за осъществяване на дейността през съответната година.

Чл. 5. (1) За осъществяване на предвидените в годишната програма дейности се създават работни групи.
(2) Членовете на работните групи трябва да притежават необходимата за изпълнението на конкретните задачи и функции квалификация.
(3) Членове на работните групи могат да бъдат както членове на Асоциацията, така и външни лица.
(4) Работните групи се създават с решение на Управителния съвет, в което се определят най-малко – задачата, срока за нейното изпълнение, състава на работната група, като се определя координатор за осъществяване на дейността.
(5) С решението на Управителния съвет се определя и размера на средствата, необходими за изпълнение на конкретната задача и се утвърждават възнагражденията на външни експерти, когато се предвижда участието на такива лица в работната група.
(6) След приключване на дейността на работната група, координаторът предава на управителния съвет доклад, придружен с всички материали и резултати от изпълнението на посочените дейности.

Чл. 7. Асоциацията осъществява и допълнителна стопанска дейност предвидена в Устава, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност.

Чл. 8. Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Асоциацията по реда и при условията, определени в Устава.

III. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 9. Източници на средства за осъществяване на дейността на Асоциацията са членския внос, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Чл. 10. Асоциацията може да набира средства и от участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в Устава цели, предоставяни от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство.

Чл. 11. Средствата и имуществото на Асоциацията се използват за постигане на определените в Устава цели.

Чл. 12. При осъществяване на дейността си Асоциацията разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.

Чл. 13. Асоциацията може да придобива възмездно движими вещи и вещни права върху недвижими имоти, както и да бъде страна по възмездни двустранни договори, свързани с регламентираната стопанска дейност на сдружението и необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите на Асоциацията.

Чл. 14. Асоциацията разходва средства за:

 1. Постигане на целите на Асоциацията и непосредствено свързани с основната й дейност;
 2. Осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Асоциацията;
 3. Осъществяване на функциите на органите на Асоциацията и изпълнение на правомощията им;
 4. Заплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски на служители, възнаграждения по наети по граждански договори експерти и работни групи;
 5. Осъществяване на организацията и административното управление на дейността на Асоциацията, включително разходи по организацията и провеждане на Общи събрания и провеждане на заседания на Управителния съвет;
 6. Командировки в страната и в чужбина на членове на Асоциацията и на външни на сдружението лица, свързани с осъществяването на конкретни задачи.
 7. Разходи за стипендии и награди, които са учредени и одобрени от управителния орган и не противоречат на Устава и целите на Асоциацията.

Чл. 15. Асоциацията може да разходва безвъзмездно средствата си постигане на целите, определени в Устава и в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.

Чл. 16. Асоциацията подпомага физически и юридически лица, само ако чрез това подпомагане се постигат целите, определени в Устава.

Чл. 17. При осъществяване на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Асоциацията подпомага своите членове и трети лица по следния начин:

 1. Възможност да ползват специализирана литература, научни разработки, проекти и материали изготвени или придобити от Асоциацията във връзка с осъществяваната от нея дейност;
 2. Предоставяне на правото на участие в семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение, организирани от Асоциацията;
 3. Предоставяне на възможност членовете на Асоциацията да ползват безплатно или при преферциални условия услугите на Асоциацията.

Чл. 18. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година да се изразходват средства за подпомагане на членове на Асоциацията и външни лица, Управителния съвет определя конкретния начин на подпомагане и размера на средствата за всяка отделна дейност, кръга от лицата, които имат право да ползват безвъзмездно средства на Асоциацията, както и реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 19. Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в настоящите правила, се взема от Управителния съвет на Асоциацията с мнозинство от всички негови членове в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват.

Чл. 20. Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на Асоциацията, което се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването му.

Чл. 21. При определяне на облагодетелстваните лица предимство имат членовете на Асоциацията и лица, работили безвъзмездно по проекти на Асоциацията.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Настоящите Правила са приети на –– 2014 г. с Решение на Управителния съвет на Асоциацията.

Чл. 23. Въпросите, които не са уредени в настоящите Правила се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Асоциацията и законодателството на Република България.

Start typing and press Enter to search