Съдържание

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Устройство
I.2. Статут
I.3. Наименование
I.4. Седалище и адрес на управление
I.5. Срок
I.6. Определяне на дейността. Цели на асоциацията и начини за тяхното постигане
I.7. Средства за постигане на целите

II. ФИНАНСИРАНЕ

II.1. Членски внос
II.2. Дарения и завещания
II.3. Допълнителна стопанска дейност

III. ЧЛЕНСТВО

III.1. Членове на Асоциацията
III.2. Придобиване на членство

III.3. Права на членовете на Асоциацията
III.4. Задължения на членовете на Асоциацията
III.5. Прекратяване на членство
III.6. Регистър на членовете

IV. УПРАВЛЕНИЕ

IV.1. Органи на Асоциацията
IV.2. Мандат

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

V.1. Състав на Общото събрание
V.2. Представителство
V.3. Свикване на Общото събрание
V.4. Компетентност на Общото събрание
V.5. Организиране работата на Общото събрание
V.6. Кворум
V.7. Гласуване
V.8. Вземане на решения. Мнозинство.

VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

VI.1. Състав
VI.2. Правомощия на Управителния съвет
VI.3. Заседания на Управителния съвет. Вземане на решения
VI.4. Председател на Управителния съвет

VII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КОНТРОЛЬОР)

VIII. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

VIII.1. Годишно приключване
VIII.2. Специални фондове
VIII.3. Заплащане на членове на Асоциацията

IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1 УСТРОЙСТВО

Чл. 1. Българската асоциация за персонализирана медицина, наричана по-долу “Асоциацията”, е създадена на учредително събрание, проведено на 25 февруари 2014 г. в София.

I.2 СТАТУТ

Чл. 2. (1) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
(2) Асоциацията е юридическо лице, различна от нейните членове. Тя отговаря за своите задължения с имуществото си.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят лично за нейните задължения.

I.3 НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. (1) Наименованието на Асоциацията е:

На български език:
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНA – БАПЕМЕД

На английски език:
BULGARIAN ASSOСIATION FOR PERSONALISED MEDICINE – BAPEMED

(2) Наименованието на Асоциацията и нейният печат, заедно с нейното седалище и адрес на управление, както и БУЛСТАТ номер, ще бъдат поставяни на всички документи на съответния език.

I.4 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на Асоциацията е в София, адресът на управление е район Оборище, п. к. 1202, ул. „Бачо Киро“ № 45.

I.5 СРОК

Чл. 5. Асоциацията се учредява за неопределен срок.

I.6 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 6. (1) Асоциацията осъществява дейността си в обществена полза, изразяваща се в:

 1. Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина (лечението на болестта или определяне на предразположението към заболяване на пациента, с прилагане на молекулярен генетичен анализ с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности;
 2. Популяризиране на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и утвърждаване обществената значимост на персонализираната медицина в здравната система;
 3. Гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализирана медицина.

(2) Асоциацията постига целите си по ал.1 чрез:

 1. Изразяване и популяризиране общите интереси на нейните членове;
 2. Изработване, утвърждаване и въвеждане на етични норми и правила за взаимодействие между медицинските специалисти, здравните заведения, фармацевтичните компании и диагностичните центрове;
 3. Защита на добрата репутация на персонализираната медицина;
 4. Насърчаване на всяко сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските граждани;
 5. Подкрепа на институциите и организациите в здравеопазването, имащи отношение към персонализираната медицина.
 6. Поддържане и развиване на дейности, свързани с прилагането на методите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в България, при съблюдаване на международните стандарти.
 7. Подкрепа и защита на интересите на членовете си, свързани с индустриалната и интелектуална собственост, професионална етика, спазването на нормите, правилата и стандартите при прилагане на концепцията и продуктите на персонализираната медицина и допринася за развитието на съвременна законова и нормативна база в България.
 8. Създаване на официален механизъм за взаимодействие между Асоциацията и институциите в България.
 9. Насърчаване на чуждестранните инвестиции в областта на персонализираната медицина, чрез законодателни и други инициативи, водещи до преодоляване на ограниченията и осигуряващи бърз достъп на пациентите до диагностика и терапия;
 10. Официална медийна и обществена представителност на членовете на Асоциацията по всички въпроси, свързани с прилагането на принципите и продуктите на персонализираната медицина;
 11. Популяризиране и съдействие за внедряване на международните стандарти, критерии и спецификации, свързани с концепцията и прилагането на продуктите на персонализираната медицина, тяхното производство и разпространение.
 12. Поддържане връзка с компетентните власти, представяне на възгледи и становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до персонализираната медицина.
 13. Развиване и модифициране на съществуващите нормативни документи, правила и принципи за изграждане на професионални отношения, основаващи се на етични стандарти, характерни за медицината, диагностиката и фармацията.
 14. Оказване на съответната помощ и защита при накърняване правата и интересите на членовете на Асоциацията.
 15. Поддържане на регистър на членовете си.
 16. Организиране на срещи, семинари, лекции, квалификационни курсове и др. подобни.
 17. Разпространение в устна, писмена и графична форма на мненията, възгледите и становищата на членовете си, адресирани към професионалната общност, пациентите и обществеността; организиране публикуването на периодични издания, книги и брошури, които да допринасят за постигането на нейните цели.
 18. Изграждане на активни връзки и участие в националните, европейски и световни организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит.
 19. Предприемане и на други разрешени от закона действия, които допринасят за постигането на целите на Асоциацията.

I.7 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 7. (1) Средствата, с които Асоциацията постига своите цели са:

 1. Членски внос;
 2. Дарения, завещания и спонсорство;
 3. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност;

(2) Всички приходи на Асоциацията ще се използват само за постигането на целите й, както е посочено по-горе, като Асоциацията не разпределя печалба.

II. ФИНАНСИРАНЕ

II.1 ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 8.(1) Всички членове на Асоциацията са длъжни да заплащат членски внос.
(2) Принципите, дължимостта, размерът и срокът за внасяне на членския внос се определят с решение на Общото събрание на Асоциацията.
(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на тяхното приемане в Асоциацията пропорционално съответстващ на времето през което са членове през съответната календарна година.

II.2 ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

Чл. 9. (1) Асоциацията може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство въз основа на решение на Управителния съвет.
(2) Предметът на дарение или завещание може да бъде пари, движимо или недвижимо имущество, творби на изкуството и други ценности.
(3) Даренията и завещанията могат да се правят при условие, че се използват по определен начин съобразно целите на Асоциацията.
(4) Когато дарителят желае да учреди награда, стипендия, специализиран фонд или специална изследователска програма и др., той може да поиска името му да се използва в наименованието на съответната награда, стипендия или фонд.
(5) Дарителите и даренията се вписват в специална книга.

II.3 ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. (1) Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност:

 1. издателска дейност;
 2. организиране на дискусионни форуми, семинари и конференции;
 3. рекламни, информационни, консултантски и програмни услуги;
 4. обучение;

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Средствата от приходите при осъществяване на допълнителната стопанска дейност се изразходват за постигане на определените цели в Устава на Асоциацията.

III. ЧЛЕНСТВО

III.1 ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 11. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.
(2) Асоциацията има пълноправни и асоциирани членове, чийто права и задължения са определени от настоящия Устав.
(3) Пълноправен член на Асоциацията може да бъде:

 1. Юридическо лице, което пряко участва в дейности, свързани с персонализирана медицина; или
 2. Пациентска, съсловна организация или друго юридическо лице с нестопанска цел, развиващо дейност в областта на здравеопазването; или
 3. Утвърден специалист, участващ в научни разработки или автор на научни публикации, свързани с персонализираната медицина;

(4) Пълноправни членове, приемани след учредяване на асоциацията могат да бъдат лица по предходната ал.3, които са препоръчани от пълноправен член на Асоциацията.
(5) Асоцииран член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което споделя целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане и желае да участва в нейните дейности.

III.2 ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 12. (1) Всеки кандидат за член на Асоциацията има право да се запознае с нейния Устав и другите изисквани от закона документи.
(2) (Изменен с Решение но Общото събрание от 16.02.2017 г.) Пълноправните членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет.
(3) Асоциираните членове се приемат от Управителния съвет на Асоциацията.
(4) (Изменен с Решение но Общото събрание от 16.02.2017 г.) Кандидатите за членове на Асоциацията чрез Председателя на Управителния съвет представят писмена молба до Управителния съвет, в която изрично следва да бъде указано дали молбата се отнася за приемане като пълноправен или асоцииран член и с която кандидатът потвърждава, че е запознат и приема Устава и другите документи на Асоциацията.“. Към молбата кандидатите следва да приложат мотивационно писмо и документи и информация, установяващи съответствието с изискванията за членство съгласно Устава.
(5) Молбата за приемане на асоцииран член се разглежда на първото следващо заседание на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за приемане на асоцииран член се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. Кандидатът за асоцииран член се уведомява писмено за решението на Управителния съвет по подадената молба.
(6) (Изменен с Решение но Общото събрание от 16.02.2017 г.) Управителният съвет на Асоциацията приема молбата за приемане на пълноправен член с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съвета.
(7) Председателят на Управителния съвет на Асоциацията е задължен да уведомява писмено всеки кандидат за член на Асоциацията за решението на компетентния орган по подадената молба за членство.

III.3 ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 13. (1) Пълноправните членове на Асоциацията имат право:

 1. Да участват в Общото събрание на Асоциацията;
 2. Да участват в дейността на Асоциацията;
 3. Да бъдат избирани в управителните органи на Асоциацията;
 4. Да бъдат информирани за дейностите на Асоциацията и да имат достъп до докладите на нейните управителни и контролни органи;
 5. Да ползват безплатно или при преференциални условия услугите на Асоциацията;
 6. Други права предоставени от Устава или с решение на Общото събрание.

(2) Асоциираните членове имат правата по т. 2-6 от предходната алинея.

III.4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 14. (1) Членовете на Асоциацията са длъжни:

 1. Да внасят членски внос;
 2. Да спазват Устава и решенията на Общото събрание;
 3. Да поддържат доброто име на Асоциацията, да популяризират нейните цели и дейност;
 4. Да подпомагат Асоциацията за постигане на нейните цели;
 5. Да спазват нормативните, професионални, етични и общоприети правила в съответната гилдия.

III.5 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. (1) Членството в Асоциацията се прекратява в следните случаи:

 1. С едностранно волеизявление до Асоциацията;
 2. С прекратяването на Асоциацията;
 3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице-член на Асоциацията или прекратяването на юридическо лице;
 4. При отпадане;
 5. С изключване;

(2)

Чл. 16. (1) Отпадането на членство е налице при невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи. Решението за прекратяване на членството поради отпадане се взема от Управителния съвет с мнозинство три четвърти от неговите членове.
(2) Управителният съвет писмено уведомява члена на Асоциацията за решението и мотивите за прекратяване на членството му в Асоциацията.
(3) В срок от седем дни след получаване на уведомлението по предходната ал.2, отпадналият член на Асоциацията може да подаде жалба срещу решението на Управителния съвет пред Общото събрание на Асоциацията. В този случай Управителният съвет трябва да свика извънредно събрание. Ако до редовното Общо събрание остават по-малко от три месеца, жалбата се разглежда от редовното Общо събрание.
(4) Решението за отпадане на член на Асоциацията може да бъде отменено от Общото събрание с мнозинство от две трети от присъстващите на събранието членове.

Чл. 17. (1) Член на Асоциацията може да бъде изключен по решение на Общото събрание, в случай че:

 1. Е извършил грубо или системно нарушение на Устава или решение на Общото събрание.
 2. Със свое действие или бездействие е застрашил добрата репутация на Асоциацията, или е създал сериозни затруднения в нейното функциониране;
 3. Е извършил действия, които накърняват добрата му репутация в бизнеса или професията;
 4. Разпространява невярна или дискредитираща информация за Асоциацията или нейните органи, или издава поверителни сведения;
 5. Използва членството си в Асоциацията или ръководните й органи за привилегии, несъвместими със статута на Асоциацията;

III.6 РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 18. (1) Асоциацията води регистър на своите членове.
(2) Членовете на Асоциацията са длъжни да представят най-точните последни данни за регистрацията по отношение на име, юридически статус, седалище, адрес, начин на представителство и друга неповерителна информация, както е определена от Управителния съвет. При поискване на Управителния съвет се представят копия на документи, свързани с юридическия статус и регистрация на членовете.
(3) Регистърът на членовете на Асоциацията е свободно достъпен за всички заинтересувани лица при спазване на нормативните ограничения, свързани със защита на личните данни на членовете на Асоциацията.
(4) Управителният съвет приема правила за водене на регистъра и условията и реда за предоставяне на достъп до него на членовете на Асоциацията и трети лица.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

IV.1 ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 19. (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.
(2) Управителни органи на Асоциацията са Управителният съвет и Изпълнителният директор.
(3) Контролен орган на Асоциацията е Контролният съвет.

IV.2 МАНДАТ

Чл. 20. (1) Мандатът на всички изборни длъжности на Асоциацията, избирани от Общото събрание е 5 (пет) години.
(2) Ако едно лице е избрано да замести друго по време на мандата, то се счита за избрано до изтичане на мандата на лицето, което замества.
(3) При изтичане на мандата на член на орган на управление на Асоциацията, той продължава да изпълнява функциите си до избирането и встъпване в длъжност на нов член на негово място.

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

V.1 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на Асоциацията.
(2) Асоциираните членове могат да участват в заседанията на Общото събрание и в дискусиите, да правят предложения и да задават въпроси. Асоциираните членове нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията.

V.2 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22. (1) Членовете на Асоциацията участват в Общото събрание лично или чрез представител.
(2(Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(3) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(4) Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на Асоциацията, като упълномощаването може да бъде за конкретно заседание или неограничен брой заседания на събранието.
(5) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(6) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

V.3 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание провежда редовните си събрания поне веднъж годишно.
(2) Редовното заседание на Общото събрание се провежда поне веднъж годишно, на място предложено от Управителния съвет.
(3) Редовното Общо събрание:

 1. приема доклада за дейността на Управителния съвет;
 2. приема годишния финансов отчет;
 3. назначава дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за текущата година;
 4. приема бюджет на Асоциацията;
 5. решава други въпроси, включени в дневния ред.

Чл. 24. (1) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по искане най-малко на 1/3 от членовете на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) (Изменен с Решение но Общото събрание от 16.02.2017 г.) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена като електронен документ и подписана с електронен подпис или чрез лично връчване на всеки един член или на неговия представител в България най-малко две седмици преди деня на заседанието.
(3) Поканата за Общото събрание съдържа датата, часа и мястото на заседанието и по чия инициатива се свиква, както и предлагания дневен ред.
(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Асоциацията най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

V.4 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 4. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други организации;
 5. приема пълноправни членове;
 6. изключва членове и отменя решения на Управителния съвет за прекратяване на членство поради отпадане;
 7. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 8. избира и освобождава членовете на Контролния съвет (или Контрольор);
 9. назначава дипломирани експерт-счетоводители за проверка на годишния финансов отчет;
 10. приема бюджета на Асоциацията;
 11. взема решения относно принципите, дължимостта, размера и сроковете за внасяне на членски внос;
 12. по предложение на Управителния съвет утвърждава главните насоки, дългосрочни и краткосрочни планове, програми със специфични задачи на Асоциацията;
 13. одобрява годишния финансов отчет след заверка от експерт-счетоводител;
 14. одобрява годишния доклад за дейността на Асоциацията и освобождава от отговорност Управителния съвет;
 15. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
 16. взема и други решения, предвидени в Устава.

V.5 ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 27. (1) В началото на всяко заседание Общото събрание избира председател и секретар на събранието, както и преброители на гласовете.
(2) Председателят ръководи и организира работата на събранието и следи за провеждането на сесията съобразно установените правила.
(3) Секретарят води протокол на заседанието. Протоколът се води в специална книга и се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

V.6 КВОРУМ

Чл. 28. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) Общото събрание се счита законно и компетентно да взима решения ако то е свикано редовно и ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове или техни представители.
(3) При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите пълноправни членове и представители.

V.7 ГЛАСУВАНЕ

Чл. 29. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията.
 3. решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително или до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или препятства вземането на решения.

V.8 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. МНОЗИНСТВО

Чл. 30. (1) Решенията по чл.22, ал. 1, точки 1 и 3 се приемат с мнозинство от 2(3 на присъстващите, всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(3) Правата по чл.22, ал. 1, т. 1, 3, 7, 10, 14 и 15 не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията.
(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.
(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете по настоящата алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Асоциацията от всеки неин член или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Асоциацията или на техен орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

VI.1 СЪСТАВ

Чл. 31. (1) Асоциацията се управлява от Управителен съвет, който се състои от пет члена.
(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически и юридически лица – членове на Асоциацията. Юридическите лица-членове на Управителния съвет се представляват от своя законен представител или от изрично упълномощено лице.
(3) Членовете на Управителния съвет избират от своя състав Председател, който представлява Асоциацията пред трети лица.
(4) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(5) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията.
(6) Управителният съвет приема правила за работата си.

VI.2 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 32. (1) Управителният съвет на Асоциацията:

 1. Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Организира спазването на Устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава;
 4. Управлява имуществото на Асоциацията;
 5. Изготвя и внася за одобрение от Общото събрание проекта за годишен бюджет на Асоциацията и докладва на Общото събрание за изпълнението на бюджета;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 7. Изготвя и предоставя за одобрение от Общото събрание Годишен доклад за дейността на Асоциацията;
 8. Приема организационно-управленската структура на Асоциацията, реда за назначаване на персонал, правила за работната заплата, система за докладване и отчетност, засягаща правилата за дейност и всички финансови въпроси;
 9. Одобрява текущите дейности на Председателя на Асоциацията;
 10. Одобрява тарифите за услугите и публикациите на Асоциацията;
 11. Взима решения за приемане на асоциирани членове на Асоциацията;
 12. Взема решения за прекратяване на членство поради отпадане;
 13. Избира Изпълнителен директор на Асоциацията;
 14. Разрешава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

VI.3 ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 33. (1) Управителния съвет провежда редовна сесия най-малко веднъж на три месеца.
(2) За участие в заседанията на Управителния Съвет задължително се поканва и Председателят на Контролния съвет (Контрольора) на Асоциацията, който има право на съвещателен глас.
(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(4) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
(5) Ако времето и мястото за следващата сесия на Управителния съвет не са определени на предишната сесия, Управителния съвет се свиква с покана, изпратена по електронна поща, с писмо или факс на всеки член най-малко седем дни преди сесията. В изключителни случаи Управителния съвет може да бъде свикан по телефона и(или в по-кратък срок.
(6) Сесиите на Управителния съвет се считат за законни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(7) Управителният съвет може да взима неприсъствени решения, при условие, че протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.
(8) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от всички членове.

Чл. 34. (1) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който документира изказванията мненията и предложенията на членовете, резултатите от гласуването и решенията. Протоколът се подписва от всички присъствали членове на Управителния съвет и от лицето, съставило протокола.
(2) Протоколът се съхранява в специална папка и се пази най-малко пет години, освен ако законът не предвижда нещо друго. Протоколът може да се унищожи само с изрично разрешение на Общото събрание.
(3) Всички членове на Асоциацията имат свободен достъп до протоколите на Управителния съвет.

VI.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. (1) Председателят на Управителния съвет отговаря за оперативното управление на дейността и представлява Асоциацията пред трети лица.
(2) Председателят е упълномощен да подписва всички документи на Асоциацията и да оперира с банковите сметки.
(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. Ръководи заседанията на Управителния съвет и подписва протоколите;
 2. Представлява Асоциацията при участието и в други организации в страната и чужбина;
 3. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

(4) Председателят на Управителния съвет е задължен по всяко време и незабавно да докладва на Управителния съвет при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Асоциацията.
(5) (Допълнен с Решение но Общото събрание от 16.02.2017 г.) Председателят на Управителния съвет получава възнаграждение за работата си определено с решение на съвета.
Чл. 35а. (1) Изпълнителният директор:

 1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;
 3. Представлява Асоциацията пред трети лица, заедно и поотделно с Председателя на УС;
 4. Разработва годишния проектобюджет на Асоциацията и го представя пред УС за обсъждане и внасяне в Общото събрание;
 5. Отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края на всяка финансова година;
 6. Управлява имуществото на Асоциацията;
 7. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на Асоциацията;
 8. Осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание и на Управителния съвет.

(2) За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.

VII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КОНТРОЛЬОР)

Чл. 36. (1) Общото събрание на Асоциацията определя броя и избира членовете на Контролния съвет или Контрольор.
(2) Контролният съвет/Контрольорът имат следните задължения:

 1. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание от страна на Управителния съвет.
 2. Контролира рационалното използване на финансовите ресурси на Асоциацията.
 3. Контролира и изказва мнение по проектобюджета и годишния финансов доклад.

(3) Във връзка с дейностите си Контролният съвет/Контрольорът е упълномощен да прави финансови проверки на документите и авоарите на Асоциацията и да изисква всякакви писмени документи и обяснения ако е необходимо.
(4) При констатирани нарушения или слабости в управлението на асоциацията, Контролният съвет/Контрольорът внася доклад до Общото събрание. Управителният съвет е задължен да включи разглеждането на доклада в дневния ред на следващото Общо събрание.

VIII. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

VIII.1 ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. (1) Управителният съвет отговаря за осигуряване на счетоводно обслужване и изготвяне на отчетна информация при спазване на разпоредбите на закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Счетоводните документи се съхраняват на подходящо място, определено от Управителния съвет и са достъпни за проверка от членовете на Управителния и Контролния съвет/Контрольора.
(3) Управителният съвет решава условията, при които други лица, освен членовете на Управителния съвет и Контрольорът, имат достъп до счетоводните книги.

Чл. 38. (1) Ежегодно, до края на месец февруари на текущата година, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Асоциацията.
(2) Годишният доклад за дейността трябва да съдържа най-малко данни относно:

 1. извършените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

(3) Управителният съвет е задължен да предостави изготвения годишен финансов отчет на Контролния съвет/Контрольора за изготвяне на доклад до Общото събрание, и на експерт-счетоводителя определен от Общото събрание за заверка.
(4) Завереният годишен счетоводен отчет заедно с докладите на Управителния съвет и Контролния съвет/Контрольора се предоставят на Общото събрание на Асоциацията съобразно условията на закона и Устава.
(5) Одобрените от Общото събрание годишен доклад за дейността и финансовия отчет на Асоциацията се предоставят за публикуване от Управителния съвет, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

VIII.2 СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ

Чл. 39. (1) С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да бъдат образувани специални фондове.
(2) Паричните суми в специалните фондове се отчитат отделно според правилата, определени с решението на Общото събрание или по волята на лицата, които са дарили сумите.

VIII.3 ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 40. (1) (Изменен с Решение на Общото събрание от 16. 02. 2017 г.) Никой член на Асоциацията не получава възнаграждение, освен при:

 1. Лихва на съгласуван заем с Асоциацията;
 2. Заплащане за услуга или продукт, поръчан от Асоциацията при приемливи условия.

(2) Асоциацията не може да сключва сделки с изброените по-долу лица, освен ако сделките са в очевидна полза на Асоциацията или са сключени при публично обявени общи условия:

 1. лица от състава на неговите управителни и контролни органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, които са били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали Асоциацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените в т. т. 1 – 3 лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

IX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.41. (1) Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. (1) Асоциацията се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на окръжния съд по седалището й, когато:
  а) не е учредена по законния ред;
  б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите или на добрите нрави;
  в) е обявена в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 43. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 46, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на Асоциацията.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 44. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бивши членове на Асоциацията;
 2. лицата, били в състава на органите и служителите на Асоциацията;
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 45. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Асоциацията, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, имуществото останало след удовлетворение на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, близка до тази на Асоциацията.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то преминава върху общината по седалището на Асоциацията. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на Асоциацията.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на Асоциацията до размера на придобитото.

Чл. 46. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището й.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. (1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Всяко предложено допълнение към този устав трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това да го представи със своите препоръки на годишното или на извънредното Общо събрание на Асоциацията.

Чл. 48. (1) За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и вътрешните актове, приети от Общото събрание на Асоциацията.
(2) Във всички случаи, когато правила или процедури, свързани с дейностите на Асоциацията не са ясно дефинирани в Устава на Асоциацията, Управителния съвет може да приеме временни правила, като въпросът задължително се включва в дневния ред за разискване и одобрение от следващото Общо събрание.

 

* * * * *

Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители, присъствали на Учредителното събрание на Българската асоциация за персонализирана медицина, проведено на 25.02.2014 г. в град София, и е допълнен и изменен с решение на Общото събрание от 16.02.2017 г. и от 07.03.2019 г.

Start typing and press Enter to search