Мисия

Персонализираната медицина в полза на пациентите и на здравната система

Цели

 • Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина (лечението на болестта или определяне на предразположението към заболяване на пациента, с прилагане на молекулярен генетичен анализ, с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности;
 • Популяризиране на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и утвърждаване на обществената значимост на персонализираната медицина в здравната система;
 • Гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализирана медицина.

Усилията ни са насочени към повишаване на информираността за всички аспекти, свързани с персонализираната медицина,намиране на устойчиви решения и създаване на работещ механизъм за нейното приложение, защото „Всеки пациент е важен!“.

БАПЕМЕД работи в тясна връзка със съществуващите организации за подобряване на разбирането за персонализирана медицина и свързаните с нея въпроси, обединявайки и оптимизирайки усилията на всички заинтересовани страни.

Дейност

 • Осигурява становища от водещи специалисти по въпроси от обществената политика, засягащи персонализираната медицина;
 • Подпомага разясняването на ползите от персонализираната медицина за общественото и индивидуално здраве пред обществото, административните структури, формиращи здравната политика, членове на правителството, държавни служители, представители на НЗОК и частните здравно-осигурителни фондове;
 • Представлява форум за идентифициране на обществени политики, които може да затрудняват възможностите за постигане на очакваните резултати от персонализираната медицина и съдейства за разработване на устойчиви решения и съответна нормативна база.
 • Създава условия за постигане на консенсус по важни въпроси на обществото, здравната политика и подкрепя необходимите промени за повишаване на обществения интерес и въвеждането на персонализираната медицина.

Обществена политика на БАПЕМЕД

БАПЕМЕД се стреми да създаде благоприятна среда за развитието на персонализираната медицина. Асоциацията работи за по-доброто информиране и обучаване на органите и структурите, създаващи регулаторната рамка и механизмите на реимбурсиране на продуктите на персонализираната медицина. На основата на разнообразието на своите членове, БАПЕМЕД издига убедително глас за изграждане на национална стратегия за по-широко прилагане и увеличаване на инвестициите в персонализираната медицина. Асоциацията работи в тясна връзка със съществуващите организации за развитието  на персонализираната медицина в България и свързаните с нея въпроси, обединявайки и оптимизирайки усилията на всички заинтересовани страни.

 • Работи в сътрудничество с организациите – членове и външни експерти за идентифициране, анализиране и решаване на етичните, правни и обществени последствия от персонализираната медицина;
 • Информира и обучава отговорните за формиране на здравните политики органи и институции за предимствата на персонализираната медицина и необходимостта от нейното развитие;
 • Защитава и подпомага лицата, провеждащи обучение по персонализирана медицина както в държавния, така и в частния сектор и
 • Осигурява възможност за общуване на многото и различни заинтересовани от персонализираната медицина лица.

Start typing and press Enter to search